Wereldwijde verzending Gratis verzending EU Besteld voor 13:00 CET, vandaag verzonden 2 jaar garantie
Alle belastingen en invoerrechten zijn inbegrepen bij bestellingen vanuit de EU

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Tandem Watch Group BV

1. Bedrijfsgegevens

Onder Tandem Watch Group en www.glycinestores.eu wordt verstaan:

Tandem Watch Group BV  ( TWG )
Schweitzerlaan 32
5644DL  Eindhoven
Nederland

BTW nummer: NL26INGB0007275910
KVK: 65777387

Contactgegevens Klantenservice:
Telefoonnummer: +31653999358
E-mail: [email protected]

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aankopen en leveringen van producten die via www.glycinestores.eu verkrijgbaar zijn. Door een aankoop te doen op onze website, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn te alle tijden in te zien via de website. Op verzoek kan een digitale kopie van de voorwaarden toegezonden worden aan de consument. In geval van verschillen tussen taalversies prevaleert de Nederlandse versie.

2.3 Tandem Watch Group heeft het recht de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele wijzigingen zijn van toepassing op bestellingen geplaatst op of na de wijzigingsdatum die in deze algemene voorwaarden vermeld staat.

3. Aanbod

3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit bij het aanbod vermeld.

3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving en specificaties zijn voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het product mogelijk te maken. De productafbeeldingen zijn zoveel mogelijk een afspiegeling van het product, de afbeeldingen kunnen verschillen afhankelijk van de kleurinstellingen op uw pc.

3.3 Tandem Watch Group is niet gebonden in geval van vergissingen of kennelijke fouten.

4. Overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment dat de consument de aanbieding aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Tandem Watch Group bevestigt de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod via het door de consument opgegeven e-mailadres. De consument is verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste e-mailadres in het bestelproces. Zolang de ontvangst van de aanvaarding door Tandem Watch Group nog niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

4.3 Tandem Watch Group kan zich, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals over de feiten en factoren die van belang zijn voor het op een verantwoorde wijze aangaan van de overeenkomst. Indien Tandem Watch Group naar aanleiding van dit onderzoek gegronde reden(en) heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd met opgaaf van reden een bestelling of aanvraag te weigeren of hiervoor bijzondere voorwaarden te stellen.

4.4 Tandem Watch Group stuurt uiterlijk bij levering van een product, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument opgeslagen kan worden, de volgende informatie toe:

- het adres van Tandem Watch Group waar de koper een klacht kan indienen;

- de voorwaarden waaronder de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht en de wijze waarop dit moet gebeuren;

- informatie over garanties en aftersalesservice;

- de prijs van het product inclusief BTW, de kosten voor aflevering en wijze van betaling;

5. Prijzen

5.1 Tandem Watch Group behoudt het recht prijzen te alle tijden te wijzigen en/of corrigeren, ook bij definitieve verkopen. Indien een prijs onjuist is kan dit Tandem Watch Group ertoe brengen de aankoop te annuleren en een eventueel betaald bedrag te retourneren.

5.2 Alle prijzen op de website www.glycinestores.eu, zijn inclusief BTW en in overeenstemming met van toepassing zijnde wetgevingen. Bij verzending van een bestelling naar een adres buiten de EU kunnen invoerrechten en belastingen van toepassing zijn die worden geïnd wanneer de bestelling afgeleverd wordt op het aangegeven afleveradres. De koper is verantwoordelijk voor het betalen van dergelijke invoerrechten en/of belastingen. Tandem Watch Group heeft geen controle over deze kosten en, aangezien deze kosten per land verschillen, kan zij deze kosten niet voorspellen.

6. Betaling

6.1 Betaling geschiedt via de door de consument geselecteerde betaalmethode tijdens het bestelproces. Alle betalingen geschieden via een beveiligde betaalomgeving. Indien de consument niet (volledig) aan zijn betalingsverplichting voldoet, behoudt Tandem Watch Group zich het recht voor om de bestelling te annuleren.

7. Verzending

7.1 Tandem Watch Group zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.

7.2 Als plaats van levering geldt het adres dat door de consument is aangegeven als afleveradres. De consument is verantwoordelijk voor juiste opgave van het afleveradres. Tandem Watch Group is niet verantwoordelijk voor leveringsproblemen vanwege opgave van een foutief adres.

7.3 De verzendkosten worden berekend op basis van het afleveradres.

7.4 Alle op de website vermelde levertermijnen moeten worden gezien als geschatte levertermijnen. Levertermijnen kunnen niet gezien worden als definitief of gegarandeerd.

7.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Tandem Watch Group tot het moment van aflevering bij de consument, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Geopende of ernstig beschadigde pakketten dienen door de consument geweigerd te worden. Tandem Watch Group zal dan tot een oplossing komen met de vervoerder en consument.

8. Bedenktermijn en ontbinding

8.1 Tenzij anders vermeld kan de consument de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden(en) ontbinden. Tandem Watch Group mag de consument vragen naar de regen van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

8.2 De in lid 8.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag van ontvangst van het product.

8.3 Indien de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan Tandem Watch Group. Dit kan door contact op te nemen met de klantenservice. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

8.4 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Producten dienen in nieuwstaat, dus onbeschadigd, als geheel (dus niet ingekort indien het een stalen band betreft) en in originele verpakking met alle geleverde toebehoren geretourneerd te worden. Indien een geretourneerde aankoop niet voldoet aan bovengenoemde eisen, behoudt Tandem Watch Group zich het recht voor om van de aan de consument verschuldigde terugbetaling een bedrag af te trekken dat gelijk is aan de waardevermindering van de producten. Dit kan mogelijk 100% van het aankoopbedrag zijn.

8.5 Indien een product is aangeschaft als speciale aanbieding die nog andere producten bevatte (bijvoorbeeld 1+1 gratis), dient de gehele aankoop geretourneerd te worden om in aanmerking te komen voor volledige terugbetaling.

8.6 De consument is verantwoordelijk voor het risico tijdens transport. Tandem Watch Group raadt de consument ten zeerste aan het product verzekerd te retourneren. Na ontvangst van de retourzending zal de terugbetaling zo snel mogelijk geschieden, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst.

8.7 Het risico en de bewijslast voor een juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de consument.

8.8 Indien bepaalde heffingen en/of belastingen verschuldigd zijn omdat de zending ingevoerd is in het door de consument gekozen land van bezorging, komen deze kosten voor rekening van de consument. Bij terugbetaling zullen deze kosten in mindering worden gebracht op het aankoopbedrag, voor zover deze kosten aan Tandem Watch Group in rekening zijn gebracht.

9. Garantie en reparatie

9.1 Tandem Watch Group verstrekt een garantietermijn van twee jaar vanaf datum van aankoop. De consument kan één jaar extra garantie verkrijgen, dus 3 jaar in totaal, door de aankoop te registreren.

9.2 De garantie dekt eventuele productiefouten, te beoordelen door het officiële Glycine Service Center voor Europa, en het uurwerk. Andere onderdelen zoals het glas, de kroon en de band vallen niet onder de garantie.

9.3 In de volgende gevallen kunnen kosten in rekening gebracht worden voor reparatie of vervanging van onderdelen, ook indien de garantietermijn nog niet verstreken is:

- Defecten of schade veroorzaakt door ondeugdelijk gebruik of onvoorzichtigheid;

- Defecten of schade veroorzaakt door vuur of water of een natuurlijke ramp, zoals een aardbeving;

- Defecten of schade veroorzaakt door ondeugdelijke reparaties of aanpassingen door derden;

- Wijzigingen die plaatsvinden tijdens normaal dragen (slijtage en veroudering);

- Indien geen garantie- of aankoopbewijs wordt ingediend met het horloge;

9.4 Voor het vervangen van de batterij worden altijd kosten in rekening gebracht.

9.5 De meeste Glycine horloges zijn waterdicht. De aanduidingen betekenen het volgende:

- 3 ATM / 30 meter: het horloge is bestand tegen spatwater. De consument kan niet zwemmen of duiken met het horloge.

- 5 ATM / 50 meter of hoger: de consument kan zwemmen met het horloge, mits het horloge een geschroefde kroon heeft.

- 20 ATM / 200 meter of hoger: de consument kan zwemmen en duiken met het horloge, mits het horloge een geschroefde kroon heeft.

LET OP: Glycine raadt het ten zeerste af om met een horloge te douchen, ongeacht de waterdichtheid. Vanwege het warmteverschil onder en buiten de douche kan de lucht in het horloge condenseren, ook bij duikhorloges. Tandem Watch Group behoudt zich het recht voor om voor reparaties ten gevolge hiervan kosten in rekening te brengen aan de consument.

9.6 Voor meer informatie of vragen omtrent garantie, onderdelen en/of reparaties kan contact opgenomen worden met het Service Center:

Invicta Service Center
Kronenburgpark 12A
5321 JM Hedel
The Netherlands
Telefoonnummer: +31 73 3034139
E-mail: [email protected]
http://www.glycineservice.com/repairs.php

10. Persoonsgegevens en privacy

10.1 Tandem Watch Group bewaart enkel persoonsgegevens van de consument welke nodig zijn om de overeenkomst na te kunnen komen. Tandem Watch Group garandeert dat er uiterst zorgvuldig omgegaan wordt met deze persoonsgegevens.

10.2 De consument heeft altijd het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en/of te verwijderen. De persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, met uitzondering van de vervoersmaatschappij welke de bestelling zal afleveren.

11. Klachtenregeling

11.1 De consument dient het product zorgvuldig te contoleren bij ontvangst. Indien het product beschadigd ontvangen is of een verkeerd product geleverd is, dient de consument dit binnen 7 dagen te melden aan Tandem Watch Group via de klantenservice. Hierbij moet het ordernummer en een duidelijke omschrijving van de klacht worden ingediend.

11.2 De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

11.3 De klantenservice van Tandem Watch Group is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur (GMT +1).

12. Aansprakelijkheid

12.1 Tandem Watch Group garandeert de consument dat elk product dat via www.glycinestores.eu besteld wordt, van goede kwaliteit is en redelijkerwijs geschikt is voor alle doeleinden waarvoor een dergelijk product normaal gezien wordt gekocht.

12.2 Tandem Watch Group is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van producten.

12.3 Tandem Watch Group is niet aansprakelijk voor leveringsvertragingen, na overdacht van het pakket aan de bezorgdienst.

12.4 Tandem Watch Group is, voor zover toegestaan door de wet, enkel aansprakelijk voor het bedrag dat daadwerkelijk werd betaald voor de aankoop van de betreffende producten.

13. Fraude

13.1 Bij verdachte omstandigheden behoudt Tandem Watch Group het recht om een aankoop te annuleren.

13.2 Alle fraudezaken zullen worden gemeld aan de autoriteiten.

14. Toepasselijk recht

14.1 Op alle overeenkomsten tussen Tandem Watch Group en de consument, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De consument kan zich echter beroepen op dwingende wetgeving die geldt in het land waar de consument woonachtig is.